Akademik Birimler
Yabancı Diller Bölümü 
Özel AKA Okulları'nda İngilizce ana yabancı dil, Almanca ikinci yabacı dil, İspanyolca ise seçmeli yabancı dil olarak öğretilmektedir.
Okulumuzda uygulanmakta olan yabancı dil öğretim programı dört temel beceri “Okuma-Dinleme-Konuşma ve Yazma” üzerine planlanmıştır. Öğrencilerimiz konu içeriğine dayalı “Topic-Based” dersler ile yukarıda belirttiğimiz dört temel beceriyi uygulayarak kazanmakta ve geliştirmektedirler.

Okuma (Reading)
AKA Koleji öğrencileri İngilizce yazılmış metinleri okuyup anlar; bu metinler üzerinde kendi ne özgü bir anlayış oluşturur ve bu anlayışı diğer insanlarla paylaşır. Okuma, bilgiye ulaşmak için kullanılan karmaşık ve etkileşimli bir yoldur. İyi bir okuyucu olmak için çeşitli stratejileri bilmek, kelime gruplarının anlamlarını çıkarmayı bilmek gerekir.
Öğrenciler entelektüel yeteneklerini ve ilgilerini yansıtmak ve geliştirmek için çeşitli edebi metinleri ve çalışmaları okumaya heveslendirilmektedir. Dilin zenginliğini ve çeşitliliğini anlamak için şiir, drama, roman ve diğer edebi metinler okutulmaktadır.

Konuşma ve Dinleme (Speaking&Listening)
AKA Koleji öğrencileri anlamak için dinlemeyi, açık ve etkili şekilde farklı amaçlar için konuşmayı öğreneceklerdir. Bireysel ve toplumsal olarak gelişmemizde önemli olan konuşma, iletişim için en önemli araçtır.

Yazma (Writing)
AKA Koleji öğrencileri etkilemek ve ikna etmek için; eğlenmek için; haber ve bilgiyi, etkili ve açık bir şekilde paylaşmak için İngilizce yazmayı öğrenirler. Yazılı iletişim, öğrenmenin en temel gerekliliklerinden biridir. Öğrencilerimiz öğrendikleri yabancı dili yazılı olarak rahatlıkla ifade edebilecekleri bir dil eğitimi almaktadırlar.


Bilgisayar Destekli Dil Öğretim Dersi (CALL) 
(İlköğretim 1 ve 5. sınıflar arası okulumuzun son teknoloji ile donatılan bilgisayar laboratuarında başarılı bir şekilde verilmektedir.Bilgisayar Destekli Dil Öğretim Dersi (Computer Aided Language Learning) okuma, dinleme, yazma, konuşma ve dil bilgisi becerilerini geliştirmeye yönelik bir bilgisayarlı İngilizce programdır. Kullanımı kolay, esnek ve etkindir. Konulara göre uyarlanmış öğrenci kitaplarıyla beraber, İngilizceyi anlam, dil bilgisi ve konuşma amaçlarının iç içe geçtiği kavram tabanlı bir program içerisinde sunar. Yabancı dili, öğrencilerin hayatlarına ve deneyimlerine aktarabilecekleri bir bağlamda verdiğinden öğrenciye faydası vardır. Öğrencilerin başarılarının artmasına yardımcı olur. Öğrencilere yabancı dili eğlendirerek öğretir ve İngilizce derslerinin pekiştirilmesini sağlar.

Öğrencilerimiz konuşma yeteneğini geliştirmek amacıyla İngilizce münazaralar düzenlemektedirler. Okulumuzda İngilizcenin geniş anlamda kullanılması tüm kadronun destek ve katılımı ile maksimum seviyede sağlanmıştır.

Almanca
İlköğretim 4. sınıftan itibaren öğrencilerimiz Almancayı ikinci yabancı dil olarak seçebilmektedirler. Uygulanan eğitim programıyla öğrencilerimizin Goethe Enstitüsü tarafından organize edilen "Fit" sınavlarına katılımı ve sertifika almaları sağlanmaktadır.

İspanyolca
Kurumlarımızda ikinci seçmeli yabancı dil olarak verilen İspanyolca öğretiminin amacı, öğrencilerimize yabancı dilde iletişim kurabilecekleri temel dil becerilerini kazandırarak, hızla gelişen ve değişen dünyaya donanımlı olarak adım atmalarını sağlamaktır.
Yabancı bir dil öğrenmek öğrencinin, sorun çözme ve konulara eleştirel düşünme yaklaşımını geliştirir. Bu süreç içerisinde öğrencide, farklı kültürlere karşı hoşgörü ve saygı duygusu oluşurken; başka ülkelerde rahatça gezebilme; yabancı dildeki yazılı ve görsel basını, film ve müzikleri özgün şekilleriyle izleme ve dünyadaki kültürel farklılığı anlama becerisi gelişir. Kendisini daha iyi ifade edebilir. Kelime hazinesi genişler ve bunun yanında kendi dilini yeni alanlarda kullanma becerileri artar. 

Okulumuz çatısı altında çocuklarımız,yabancı dilin önemini kavramış; ulusal değerlerine sahip çıkabilen; bilgi kaynaklarından yararlanabilen; bilgiye ulaşma yollarından haberdar olan ve rekabet ortamında en iyi olanakları elde eden bireyler halini alır.

Dil Öğretiminde Sertifikalandırma
Okulumuzda İngilizce dil öğretimi sürecinde, dil yeterliliklerini uluslararası anlamda belgelemek amacıyla öğrencilerimiz Cambridge Üniversitesi'nin YLE-KET-PET ve FCE sınavlarına girmektedirler.

Uluslararası Bakalorya Programını tamamlayan öğrencilerimiz TOEFL sınavını başarıyla geçmiş kabul edilirler.

Türkçe – Sosyal Bölümü 

Türkçe Dersinin Hedefleri 
 •  Öğrencileri Türk dilinin gelişim süreci içinde, anadilimizi bilinçli bir şekilde özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek, dil bilinci arttırmak,
 •  Çeşitli etkinliklerle öğrencinin sözcük dağarcığını zenginleştirmek, 
 • Öğrencilere dil ve edebiyat çalışmaları yoluyla sistemli düşünme, araştırma, tartışma ve değerlendirme gücü kazandırmak, 
 • Dilin toplum yaşamındaki yerini ve önemini kavratmak, öğrencilere okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak.


Türk Dili ve Edebiyatı
Dersin genel amacı anadilini doğru kullanan, kültürünü bilen, dünya kültürünü tanıyan, farklılığa saygı duyan; okuma ve sistemli düşünme alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmektir. Bu ders için farklı türlerde ve farklı dünya görüşlerini yansıtan eserler seçilmiş; dil ve kompozisyon çalışmaları da edebiyat derslerinde kullanılan bu metinlerden kopmadan, bir bütünlük içinde verilmek üzere, planlanmıştır. Bütün düzeylerde yazım, noktalama ve anlatım bozukluğu konuları her fırsatta gündeme getirilmektedir.
Dört yıllık lise için hazırlanmış olan Türk Dili ve Edebiyatı programı, ulusal programın amaçları doğrultusunda, Uluslararası Bakalorya programının güçlü yanlarından da yararlanılarak oluşturulmuştur. Eser merkezli olarak yürütülen edebiyat derslerinde anadil ve edebiyat bilgisi, anlama ve anlatım becerilerinin geliştirilmesi odaklı dersler işlenir. 9'uncu sınıflarda edebi tür, terim, kavram gibi temel konulara ağırlık verilirken, diğer düzeylerde Türk Edebiyatı’nın değişik dönemlerine ait değişik türlerdeki eserler/metinler kronolojik sırayla ve karşılaştırma yöntemi kullanılarak çözümlenir. Dünya edebiyatının farklı akımlarını yansıtan örneklerine de yer verilen bu programda, okutulan eserlerden hareketle sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları yapılır.

Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler derslerinin amaçları, kendi ülkesinin ve diğer Dünya ülkelerinin fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerini; birbirleriyle etkileşimlerini yorumlayabilen; harita, grafik, tablo vb. araçları yorumlama yeteneğine sahip; gelişen ve globalleşen dünyamızda teknolojinin ve baş döndürücü ilerlemenin coğrafyamıza etkilerini anlayabilen, çevreye duyarlı; Atatürkçü düşünceye sahip, tarihte yaşanan olaylar ışığında günümüz olaylarını yorumlayabilen ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmektir.


Tarih Dersi
Gerek akademik, gerekse teknolojik gelişmeleri yakından takip eden sosyal bilimler kadromuzla; analitik ve anatomik düşünebilen, Atatürkçü düşünceye sahip, geçmiş olayların ışığında günümüz olaylarını yorumlayabilen ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Ülkemizin uygar bir seviyeye ulaşabilmesinde, eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve öğrencilerimizin yöneldiği alanlar ne olursa olsun sosyal bilimler alanında da birikim kazanmalarına önem veriyoruz.

Tarih Dersi Felsefemiz
Tarih Dersinde öğrencilerimizin; 

 • Tarih’in temel ilke ve kavramları ile düşünebilen,
 • Atatürk İlke ve İnkılâpları’na bağlı,
 • Kültürlerarası anlayış ve saygı aracılığıyla daha iyi ve daha barışçıl bir dünya için katkıda bulunacak,
 • Sorgulayıcı, bilgili ve insancıl,
 •  Eleştirel bakış açısına ve düşünme becerisine sahip, 
 • Tarih dersine özgü araştırma yöntem ve tekniklerini kullanabilen,
 • Üst programlara girişte( ÖSS, IBO SBS) gerekli yeterliliği gösterebilen,
 • Toplumsal olaylara tarihsel bir perspektifle bakabilen,
 • Toplumsal çevresine uyum sağlayabilen,
 • Ahlaki değerlere sahip,
 • Kendine güvenen ve kendini ifade edebilen, kendisi ve çevresiyle barışık,
 • Ekonomik ve toplumsal kalkınmada sorumluluk alabilen,
 • Günümüz ve gelecekteki toplumsal sorunlara akılcı, tarihsel bakış açısıyla gerçekçi ve yaratıcı çözümler getirebilen,
 • Doğayı ve yaşamı seven, koruyan tutum, alışkanlık ve becerilere sahip,
  toplumsal sorumluluğunu bilen bir “Birey” olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Tarih Dersinde Öğretim Stratejilerimiz 
Tarih derslerinde aşağıda belirttiğimiz öğretim stratejilerini uygulamaktayız. IBO SBS felsefesi doğrultusunda; derslerimizde bir konuya giriş yapılırken, gruba bir bilgi aktarılırken, konu özetlenirken “Anlatım Yöntemi” kullanmaktayız. 

Bir konuyu pekiştirirken, bir probleme çözüm yolu aranırken, ya da bir problemi değerlendirirken ise “Tartışma Yöntemi” kullanılmaktadır. Ayrıca konunun kavranma aşamasında da bu yöntem kullanılır. Bu yöntem içerisinde; Brifing, Münazara, Panel, Forum teknikleri kullanılarak derslerin daha iyi bir şekilde kavranması sağlanmaktadır.

Derslerimizde kullandığımız “Örnek Olay” yöntemiyle; hayatta karşılaşma ihtimali olan bir örnek olay sınıfta anlatılır ya da sunulur. Daha sonra öğrencinin olayı farklı bakış açılarından yorumlamaları istenir.

Uyguladığımız “Problem Çözme” yöntemiyle; öğrenciye çözülmesi istenen problem verilir, gerekli danışmanlıklar yapılır, bilimsel yöntem kullanılarak araştırmaya yönlendirilir, sonunda öğrencinin araştırmayı bir rapor halinde sunması istenir. 

Bahsettiğimiz bu öğrenme yöntemleri dışında Sosyal Bilimler derslerinde kullandığımız bazı öğretim tekniklerimiz de bulunmaktadır.
“Kavram haritası” hazırlama, “Beyin Fırtınası”, “Drama”, “Empati” tekniği ile Yaratıcı düşünmeyi destekleyen aktivitelerle, problemlere özgün çözümler bulmaları sağlanır.

Kullandığımız “Rol Yapma” tekniğinde öğrencinin duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliği canlandırarak ifade etmesi amaçlanmaktadır. Bu uygulamada bir metin, sahne ve dekor vardır.
“Soru-Cevap” tekniği; isteklendirme, dönüt düzeltme, dikkat çekme amacıyla kullanılır.
Okulumuzun en önemli hedeflerinden biri olan “etkin teknoloji” kullanma felsefesi doğrultusunda en etkin şekilde bilgisayar destekli “Mobil Teknoloji Sınıfı” ortamında görsel olarak aktif yöntemlerle, öğrenilmiş olan bilgilerin transferi sağlanmaktadır.
Ölçme – değerlendirme yöntemleri olarak süreç ve sonuçları ölçme yöntem ve teknikleri olan; performans, portfolyo, ürün, proje, ifade edebilme gibi nitel ölçme yöntemlerini ağırlıklı olarak kullanmaktayız.
Türkçe Sosyal Bölümü olarak düzenlediğimiz Türkçe Sosyal Bilimler şenliğinde, grup proje çalışmaları, bireysel projeler pano sunum, anlatım, sahne sunumlarıyla sergilenerek özgüven becerisi kazandırılmaktadır. Projelerimiz; “Proje Tabanlı Öğrenme” yöntemi kapsamındadır.

Coğrafya
Dersin Amaçları:
İnsanın yaşama alanı olarak yeryüzünün şartlarını, imkân ve kaynaklarını tanıtmak; bu imkân ve kaynakların sınırsız olmadığını, bu sebeple onların israfından kaçınmak gerektiğini kavratmak; tabiatı sevdirmek ve onu koruma alışkanlığını kazandırmak.
Milletlerin mutluluk ve refahında coğrafi çevrenin önem ve etkisini kavratmak; yurdumuzun henüz işlenmemiş olan doğal kaynaklarının ne kadar geniş çalışma alanı teşkil ettiğini örnekleriyle belirtmek.

Komşu ve uzak ülkeleri, ülkemizi ilgilendiren yönleri ile tanıtmak; ülkeleri birbirleri ile karşılaştırarak onlar hakkında bilgi kazandırmak.


Milletlerin birbirlerine muhtaç ve birlikte işbirliği içinde hareket etmek zorunda olduğunu; ortak sorunlarının karşılıklı iyi niyet ve çabalarla çözümlenebileceğini kavratmak.
Türkiye’nin başlıca tarım ve endüstri ürünleri ile ticari ilişkileri hakkında bilgi kazandırırken; dünya milletleri arasındaki ekonomik bağları inceleterek, ülkemizin dünya ekonomisindeki yerini ve önemini kavratmak.


Bulundukları tabii çevrenin ve bununla birlikte tüm Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına fayda sağlayan yerüstü ve yer altı kaynakları ile turistik zenginliklerini tanıtmak.

Öğrencilere çeşitli haritaları, resimleri, istatistik, grafik ve diyagramları yorumlayabilme ve bunlardan yararlanmayı öğretmek ve onların plan, kroki ve özellikle Türkiye haritası çizme becerilerini geliştirmek.

Felsefe Grubu Dersleri 
Okulumuzda felsefe grubu dersleri adı altında Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri okutulmaktadır.

Felsefe dersi, özgür düşünebilen, bu düşüncelerini faaliyete geçirebilen, öğrendiklerini sorgulayabilen, başkalarının düşüncelerine saygılı gençlerin yetişmesine katkıda bulunur.
Psikoloji dersi, öğrencilerin kendi davranışlarının nedenlerini anlamalarını, toplumdaki diğer kişilerin davranış yapılarını ve bu davranış yapılarının gerekçelerini yorumlamalarına katkıda bulunur.

Sosyoloji dersi, öğrencilerin yaşadığı toplumun yapısını, değişim ve gelişim özelliklerini anlamasına yardımcı olurken; toplumsal normlar hakkında bilgi edinip toplumsal bilince sahip olmalarına katkıda bulunur.
Mantık dersi, öğrencilerin doğru düşünme kurallarını öğrenerek mantıksal düşünmeyi kavramalarına, katkıda bulunur.


Bölüm Felsefesi
Edison ampulü icat etmeden önce 4000’den fazla deney yapmış, etrafındaki insanlar onun aklından şüphe etmeye başlamışlardı. Fakat bugün onun sayesinde ampul var!

Bizim eğitim felsefemiz de, her bir çocuğun birer Edison olabilmesidir. Çocuklarımız deneyecek, yanılacak ve sonunda doğruyu bulacaklardır. Çocuklarımız gördüğü konuları yaşayarak, yaparak ve bunları günlük hayatına uyarlayarak yoluna devam edecektir.

AKA Koleji olarak düşünceye saygılı ve projeleri destekleyici anlayışımızla; başarı ya da başarısızlığın başka kişi ve nedenler olmaksızın kişinin kendi çabası doğrultusunda ortaya çıkan bir sonuç olduğunu çocuklarımıza hissettirerek, kendi sınırlarını keşfetmelerini sağlıyoruz.

Uygulamalı Dersler
Bölüm Felsefesi 
AKA Okulları'nda, uygulamalı derslerin öncelikli hedeflerinden biri; yaşamın her anını bir tablo kadar renkli görebilen, bir melodi kadar armonik duyabilen, sporu sağlıklı yaşam için koşul olarak algılayan bireyler yetiştirmektir.Bu temel bakışın yanı sıra sanat, spor ve müzik alanlarında da temel becerileri kazandırarak sosyal, özgüveni gelişmiş ve kendini özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Alanlar Arası Geçiş
Aka Koleji'nin eğitim sistemi gereği, tüm branşlarda olduğu üzere plastik sanatlar, müzik, beden eğitimi ve drama derslerinde de alanlar arası geçiş uygulanmaktadır. Bireyin çok yönlü gelişimini hedef alan bu uygulama, adı geçen disiplinleri eğitimin her alanında kullanmasını gerektirmektedir. Bizim için sanat, spor öğretim için bir amaç değil, eğitim için bir araçtır.

Entegre Sistem
Bireyler farklı kişilik yapılarına sahip oldukları gibi farklı öğrenme biçimlerine de sahiptirler.Öğrenci merkezli eğitim gereği Okulumuzda ilköğretim düzeyinde uygulanan PYP eğitim sisteminin temel işleyiş esaslarından olan ‘’entegre’’ çalışmalarda uygulamalı derslerin bütününden aktif bir şekilde yararlanılmaktadır.Burada temel amaç çoklu zeka nın eğitimdeki önemini uygulamada da içerikte yer almasını sağlamaktır. Bireylerin her birinin kişisel farklılıklarının yanında öğrenme çeşitliliklerinin de olduğu gerçeğinden yola çıkarak alanlar, çocuğun yüksek yararı adına; eğitim amaçlı ve tek hedefe yönelik birleştirilmiştir. Hayat Bilgisi dersleri aracılığıyla kazandırılması hedeflenen davranış ve bilgilerin; öğrencilere resim, müzik, drama ve spor yolu ile öğretilmesi planlanmıştır.Her alanda olduğu gibi hedef, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olduğu kadar sanat ve sporu özümsemiş bir nesil yetiştirmektir. 


Resim derslerinde temel amaç; öğrencilerin yeteneklerinin varlığı sorgulanmaksızın duygu ve düşüncelerinin kağıt üzerine çizgi ve renklerle aktarabilme becerisi kazandırmaktır. Bilinen müfredatın yanı sıra, doğanın tüm parçalarını kullanarak öğrencilerin, tamamen yaratıcılıklarını ortaya koydukları, bireysel ya da grup aktiviteleri şeklinde yaptıkları proje çalışmaları oluşturulmakta, bu etkinlikler öğrenimin diğer alanlarına temel teşkil etmektedir. Farklı resim tekniklerinin yanı sıra atık malzemeler ile yapılan farklı çalışmalar ise yenilenen dünyanın farklılaşan yaşam biçimlerine de değişik bir bakış açısı geliştirmektedir. IB programı doğrultusunda yapılan CAS aktivitelerinde de öğrencilerimize sanatsal çalışmalarında destek sağlamaktadır.


Müzik derslerinde ise amaç farklı armonilerin yanında doğanın seslerinin de tanımak,müziğin içindeki matematiği ve sihirli dünyayı çocuklarımıza hissettirebilmektir. Piyano, org, vurmalı çalgılar ve keman ders içi çalışmalarda kullanılmakta; bireysel farklılıklara dayalı temel enstrüman bilgileri ders harici aktivitelerde öğrencilerimize kazandırılmaktadır.Tüm tören ve kutlamalar dışında düzenli olarak yapılan dinletiler ve konser gezileri ile kültür- sanat alanında da öğrencilerin aktif rol almaları sağlanmaktadır. Ayrıca müzik dersleri, IB programına göre öğrenim gören öğrencilerimizin sanatsal gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır.


Beden Eğitimi derslerinde sporun; sağlıklı yaşamın temeli olduğu felsefesinden yola çıkılmakta ve öğrencilerimize öncelikle bu bilinç aşılanmaktadır. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimizde temel motor becerilerinini ve büyük kas guruplarının gelişmesi hedeflenmektedir. Sporun önem bilincinin yanında sporcunun yaşam felsefesini de çocuklarımıza kazandırmak hedefimizdir.


Farklı spor dalları ile beraber kurum içinde öğretmen ve öğrencilerin kimi zaman birlikte de yer aldıkları futbol, voleybol, basketbol, hentbol, badminton, kros,yüzme, buz pateni ve atlı spor çalışmaları yapılmakta, bu sporlarla ilgili il,ilçe ve ülke çapında düzenlenen özel ya da resmi çeşitli turnuva ve yarışmalara katılınmaktadır.Bu turnuvalarda hedef şampiyon olmak değil;centilmence yarışarak kurallara uymayı;yenilgiyi de galibiyet kadar kabullenebilmeyi bir bilinç olarak öğrencilerimize kazandırmaktır.CAS aktiviteleri ve IB programları doğrultusunda yapılan çalışmalara da spor ve bedensel eğitimde program desteği verilmektedir.


Biz çocuklarımızı; sağlıklı, ne yaptığını bilen ve bunu her şekilde ifade edebilen bireyler olarak hayata hazırlıyoruz.

Sınıf Öğretmenliği
İlköğretim 1 ve 5 arasındaki sınıflarda işlenen ders konuları üst sınıflardaki hemen hemen tüm konuların yapı taşlarını oluşturur.


Kazanımlar
Amacımız merak uyandırarak öğrenme isteği oluşturduktan sonra, sorduğunu araştırabilen, öğrenmek için gereken yollara başvurup, sonucuna ulaşan, edindiği bilgileri günlük hayatında kullanabilen, bunları yaparken kendine güvenen, riski göze alabilen, empatik düşüncelere sahip, değer bilen ve çevresine hoşgörü ve saygı duyan bireyler yetiştirmektir.


Derslerin İşlenişi
Tüm derslerin çatısı olarak kullandığımız temalar, diğer derslerle entegre olarak işlenmektedir. Derse uygun ortam oluşturulduktan sonra, okul içi ve dışı mekânlar her türlü eğitim ve öğretim aracı olarak kullanılmaktadır. Ders konuları gezilerle desteklenip yaparak ve yaşayarak öğrenme sağlanmaktadır. 


Ayrıca sınıf ortamındaki öğrenmelerde akıllı tahta yardımıyla ders çekimleri yapılarak öğrencinin interaktif her ortamda derslere ulaşması sağlanmaktadır. 
Aka öğrencisi, ilgi ve bağlılıkla, kendi öğrenmelerini planlamada ve ölçmede aktif olarak yer alır ve iyi eğitim almanın bir parçasının da birey olarak en iyisini yapma ve bütün sınıfın öğrenmesine katkıda bulunma sorumluluğu olduğunun da farkındadır.


Öğrenmenin Geri Bildirimi
Öğrencilerimizin gelişiminin değerlendirilmesinde bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak gözlem yöntemini kullanırız. Bunun yanında her öğrenci sözlü ve yazılı rubrikler aracılılığıyla değerlendirilir. Öğrencilerimiz kazanmış oldukları tutum ve becerileri kullanarak, her ünite sonunda ürettikleri çalışmaları sergiler. 


Öğrenci bir öğrenim yılı boyunca başarı, gelişme, yüksek düzey düşünce ve bir amaç doğrultusunda toplanmış çalışmalarını portfolio sunumunda ailesiyle paylaşır.
Bu sonuçları taşıyan bireyleri yetişkin dünyasına kazandırmak gurur kaynağımızdır.